Experimental Research on Mechanical Properties of Corroded Steel Bars

Y. Xu (1), Z. Cheng (1), X. Wang (1), L. Liu (2), P. Guan (2)…